Snel VOG aanvragen online met SnelVOGaanvragen.nl

Het Beste VOG online aanvraagloket van Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor SnelVOGaanvragen.nl


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn
waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat
de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)
digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 –
Toepasselijkheid

Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument
ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.

Artikel 4 – De
overeenkomst

De overeenkomst komt,
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale
inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
de voorwaarden;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale
inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 5 –
Herroepingsrecht

Daar de dienst direct na het aanvragen en betalen van de dienstverlening
wordt uitgevoerd en afgerond vervalt het herroepingsrecht, snelvogaanvragen.nl.
heeft een inspanningsverplichting richting de afnemer.

Artikel 6 – De prijs

Gedurende de in het
aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Nakoming
overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 8 – Levering
en uitvoering

De ondernemer zal de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
mijnvogaanvragen.nl. heeft een inspanningsverplichting richting de afnemer en
is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de screening die wordt uitgevoerd
door Dienst Justis of gelieerde partijen.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 9 – Betaling

Voor zover niet anders
is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet
heeft snelvogaanvragen.nl. de mogelijkheid na 14 dagen om de koop te ontbinden
en geen VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Artikel 10 –
Klachtenregeling

De ondernemer beschikt
over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de
klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 –
Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Snelvogaanvragen.nl is een initiatief van 247Publishers.com, kvk-nummer 68328656

 

 

 

Schuiven naar boven